Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

                                                            MSIP-IPA-NCB-030-17

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
  2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Енерегетска ефикасност со реновирање и адаптација на општинската зграда.
  3. Општина Зелениково ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Енерегетска ефикасност со реновирање и адаптација на општинската зграда.
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса:Зелениково

Град: Скопје

Поштенски број: 1053

Држава: Република Македонија

Телефон: + 3892 2717 238

Факс: +3892 2717 238

Електронска адреса: op_zelenikovo@yahoo.com

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
  2. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 728014113063016

Приходно шифра и програма:725939 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Зелениково.

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 09.03.2018 година. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени.Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 09.03.2018 година.
  2. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 300.000,00 МКД.
  3. Адреса: Зелениково улица 1 број 2

Град:Скопје

Поштенски број: 1053

Архива

Држава:Република Македонија