Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

                    MSIP-IPA-NCB-030-17

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Енерегетска ефикасност со реновирање и адаптација на општинската зграда.

3.    Општина Зелениково ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Енерегетска ефикасност со реновирање и адаптација на општинската зграда.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:
Адреса:Зелениково
Град: Скопје
Поштенски број: 1053
Држава: Република Македонија
Телефон: + 3892 2717 238
Факс: +3892 2717 238
Електронска адреса: op_zelenikovo@yahoo.com

6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
a) За плаќање во денари:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 728014113063016
Приходно шифра и програма:725939 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од ОпштинаЗелениково

7.    Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 16.02.2017 година. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 16.02.2017 година

8.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 300.000,00 МКД.

9.     Адреса: Зелениково улица 1 број 2
Град: Скопје
Поштенски број: 1053
Архива
Држава: Република Македонија