Градоначалник

Роден е на 25.04.1970 во Скопје, оженет-татко на две ќерки

Образование:

Универзитет  „Гоце Делчев‘‘   –  Штип
Факултет за природни и технички науки
Работно искуство:
2009 год.            Градоначалник на Општина Зелениково
2007-2009 год.    АД МЕПСО-Сектор за имотно-правни работи
2007 год.            Државен завод за геодетски работи-Сектор за внатрешна контрола
2006-2007 год.    Општина  Кисела  Вода-Сектор за урбанизам
1992-2006 год.    РГУ – Одделение за премер и катастар-Скопје
Курсеви, семинари:
2009 год. Учество на седма политичка академија – Конзервативни вредности и демократија на локално ниво во организација на фондацијата Конрад Аденауер
2008 год. Потврда за успешно завршен семинар Плитички вештини и кампањи во соработка со Центар за образование и обука МОТИВА
Политички ангажмани: 
2009 год. Градоначалник на Општина Зелениково
2006-2009 год. Претседател на УО на Државен студентски центар – Скопје
2005-2009 год. Член на Совет на Општина Зелениково и Претседател на комисиите за Урбанизам и момунални дејности, Месна самоуправа и Комисијата за мандатно-имунитетни прашања, именување и избор

Совет на општината

Советот се состои од 9 члена.