Согласно обврските дадени во член 61 став 5 од Законот за животна средина, Општина Зелениково, како доносител на планскиот документ, донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Урбанистички план за село Зелениково. Со тоа, отпочната е постапка за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за предметниот плански документ.

Нацрт СОЗС – УП Зелениково